Ogólne warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI PŁATNOŚCI, DOSTAWY, SPRZEDAŻY

 1. Zakres obowiązywania.

Poniższe warunki współpracy mają zastosowanie dla wszystkich umów o dostawę produktów, zawieranych pomiędzy Klientem, a firmą WIKO Klebetechnik Sp. z o.o. Dotyczą również wszelkich przyszłych stosunków handlowych, nawet jeśli na dany moment nie są one jeszcze jasno sprecyzowane. Warunki znacznie odbiegające od poniższych, o ile nie zostały wyraźnie zaakceptowane przez Sprzedawcę, są dla niego niezobowiązujące.

 1. Oferta i zawarcie umowy

  1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia od Kupującego w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej, zgodnie z wcześniej przedstawioną ofertą.
  2. Zamówienie powinno zawierać następujące dane: informacje o zamawiającym, rodzaj towaru, ilość, termin dostawy, miejsce i warunki dostawy.
  3. Zamówienie od klienta zatwierdza się i realizuje poprzez przesłanie potwierdzenia zamówienia oraz wysyłkę towaru.
  4. Z zasady, w przeciągu 2 dni roboczych od przyjęcia zlecenia, Kupujący otrzyma potwierdzenie zamówienia wraz z planowaną datą dostawy (dzień lub tydzień kalendarzowy).
  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w złożonym zamówieniu. W takim przypadku zmiany będą uzgadniane z Kupującym.
 2. Warunki płatności

  1. Kupujący dokonuje zakupu w oparciu o aktualny cennik. Wszystkie prezentowane w nim ceny są cenami netto, tzn. nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT w ustawowo określonej wysokości, wliczany jest w cenę towaru / usługi w dniu wystawienia faktury.
  2. W cenę towarów wliczony jest koszt opakowania i przygotowania do wysyłki. Nie zawiera ona jednak kosztu dostawy.
  3. Płatność przelewowa jest możliwa po uprzednim jednorazowym przesłaniu do Sprzedawcy dokumentów potwierdzających dane Kupującego, takich jak: numer identyfikacji podatkowej NIP, kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, REGON (z załączeniem dokumentu).
  4. Termin płatności jest liczony od dnia wystawienia faktury. W przypadku klientów, którzy nie wywiązują się terminowo ze swoich zobowiązań, stosuje się działania zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
 3. Dostawa

  1. Dostawy towaru realizuje wybrany operator logistyczny. Na życzenie klienta, towar może być wysłany dowolną firmą kurierską.
  2. Dostawa towarów nastąpi na adres podany w zamówieniu.
  3. Większość wysyłek realizowana jest na następny dzień roboczy od złożenia zamówienia.
  4. W przypadku towarów aktualnie niedostępnych bądź sprowadzanych na specjalne zamówienie, wysyłka jest realizowana niezwłocznie po tym jak towar znajdzie się w magazynie Sprzedawcy.
  5. W przypadku zaległości płatniczych wykraczających poza uzgodniony termin płatności, Sprzedawca może wstrzymać wysyłki towaru, do czasu uregulowania zaległości przez Kupującego.
 4. Reklamacje i roszczenia

  1. Zakupiony towar jest objęty gwarancją. Dostawca gwarantuje, że sprzedane towary mają prawidłową jakość oraz że zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.
  2. Sprzedawca odpowiada za jakość dostarczanego towaru. Nie ponosi odpowiedzialności za wybraną przez użytkownika metodę lub sposób jej zastosowania, a w konsekwencji za uzyskane przez niego rezultaty.
  3. Sprzedawca nie uwzględnia żadnych roszczeń związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utratą zysku. Stanowisko to wynika z faktu, że Sprzedawca nie ma kontroli nad sposobami korzystania z produktu przez poszczególnych użytkowników, nie może zatem uczestniczyć w konsekwencjach ewentualnych błędów czy niedopatrzeń.
  4. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy u przewoźnika, na podstawie protokołu sporządzonego przy kurierze.
  5. Reklamowany towar, w przypadku uznania reklamacji, zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub jeśli nie będzie to możliwe, zostanie dokonany zwrot pieniędzy. Zwrot pieniędzy obejmuje wartość odsyłanego towaru.
  6. Klient odsyła zwracany towar na własny koszt i jest zobowiązany do zabezpieczenia go w taki sposób, aby nie uległ on uszkodzeniu w drodze. WIKO Klebetechnik Sp. z o.o. nie odpowiada za uszkodzenia produktów, powstałe w czasie transportu od Klienta do siedziby Sprzedawcy.

November 2016

Icon1
Icon2 Icon3 Icon4 Icon5